discuz教程:如何去掉论坛顶部的“设为首页”灰色那栏 discuz教程 - discuz - 爱建站

,,cms教程,discuz教程,,

SEO SEO

首页  >   discuz > discuz教程:如何去掉论坛顶部的“设为首页”灰色那栏 discuz教程   >  正文

 

很多站长都想去掉论坛默认界面最顶部的灰色导航栏,如图所示:很简单,修改方法如下:编辑template default common header htm删除57-81行代码:<div id= "toptb " class= "cl ">                        <!--{hook global_cpnav_top}-->                        <div class= "wp ">                                <div class= "z ">                                        <!--{loop $_G[ setting ][ topnavs ][0] $nav}-->                                                <!--{if $nav[ available ] && (!$nav[ level ] || ($nav[ level ] == 1 && $_G[ uid ]) || ($nav[ level ] == 2 && $_G[ adminid ] > 0) || ($nav[ level ] == 3 && $_G[ adminid ] == 1))}-->$nav[code]<!--{ if}-->                                        <!--{ loop}-->                                        <!--{hook global_cpnav_extra1}-->                                < div>                                <div class= "y ">                                        <a id= "switchblind " href= "javascript:; " onclick= "toggleBlind(this) " title= "{lang switch_blind} " class= "switchblind ">{lang switch_blind}< a>                                        <!--{hook global_cpnav_extra2}-->                                        <!--{loop $_G[ setting ][ topnavs ][1] $nav}-->                                                <!--{if $nav[ available ] && (!$nav[ level ] || ($nav[ level ] == 1 && $_G[ uid ]) || ($nav[ level ] == 2 && $_G[ adminid ] > 0) || ($nav[ level ] == 3 && $_G[ adminid ] == 1))}-->$nav[code]<!--{ if}-->                                        <!--{ loop}-->                                        <!--{if empty($_G[ disabledwidthauto ]) && $_G[ setting ][ switchwidthauto ]}-->                                                <a href= "javascript:; " id= "switchwidth " onclick= "widthauto(this) " title= "{if widthauto()}{lang switch_narrow}{else}{lang switch_wide}{ if} " class= "switchwidth "><!--{if widthauto()}-->{lang switch_narrow}<!--{else}-->{lang switch_wide}<!--{ if}-->< a>                                        <!--{ if}-->                                        <!--{if $_G[ uid ] && !empty($_G[ style ][ extstyle ])}--><a id= "sslct " href= "javascript:; " onmouseover= "delayShow(this, function() {showMenu({ ctrlid : sslct , pos : 34! })}); ">{lang changestyle}< a><!--{ if}-->                                        <!--{if check_diy_perm($topic)}-->                                                $diynav                                        <!--{ if}-->                                < div>                        < div>                < div>复制代码如果最顶部的10px空隙也需要去掉的话,修改template default common common css第587行: hd wp { padding: 10px 0 0; }复制代码修改为: hd wp { padding: 0px}复制代码然后去后台点击界面,风格管理,更新CSS缓存即可


很多站长都想去掉论坛默认界面最顶部的灰色导航栏,如图所示:

很简单,修改方法如下:
编辑template/default/common/header.htm
删除57-81行代码:

 1. <p id="toptb" class="cl">
 2.                         <!--{hook/global_cpnav_top}-->
 3.                         <p class="wp">
 4.                                 <p class="z">
 5.                                         <!--{loop $_G["setting"]["topnavs"][0] $nav}-->
 6.                                                 <!--{if $nav["available"] && (!$nav["level"] || ($nav["level"] == 1 && $_G["uid"]) || ($nav["level"] == 2 && $_G["adminid"] > 0) || ($nav["lev
 7. el"] == 3 && $_G["adminid"] == 1))}-->$nav[code]<!--{/if}-->
 8.                                         <!--{/loop}-->
 9.                                         <!--{hook/global_cpnav_extra1}-->
 10.                                 </p>
 11.                                 <p class="y">
 12.                                         <a id="switchblind" href="javascript:;" onclick="toggleBlind(this)" title="{lang switch_blind}" class="switchblind">{lang switch_blind}</a>
 13.                                         <!--{hook/global_cpnav_extra2}-->
 14.                                         <!--{loop $_G["setting"]["topnavs"][1] $nav}-->
 15.                                                 <!--{if $nav["available"] && (!$nav["level"] || ($nav["level"] == 1 && $_G["uid"]) || ($nav["level"] == 2 && $_G["adminid"] > 0) || ($nav["lev
 16. el"] == 3 && $_G["adminid"] == 1))}-->$nav[code]<!--{/if}-->
 17.                                         <!--{/loop}-->
 18.                                         <!--{if empty($_G["disabledwidthauto"]) && $_G["setting"]["switchwidthauto"]}-->
 19.                                                 <a href="javascript:;" id="switchwidth" onclick="widthauto(this)" title="{if widthauto()}{lang switch_narrow}{else}{lang switch_wide}{/if}" cl
 20. ass="switchwidth"><!--{if widthauto()}-->{lang switch_narrow}<!--{else}-->{lang switch_wide}<!--{/if}--></a>
 21.                                         <!--{/if}-->
 22.                                         <!--{if $_G["uid"] && !empty($_G["style"]["extstyle"])}--><a id="sslct" href="javascript:;" onmouseover="delayShow(this, function() {showMenu({"ctrlid
 23. ":"sslct","pos":"34!"})});">{lang changestyle}</a><!--{/if}-->
 24.                                         <!--{if check_diy_perm($topic)}-->
 25.                                                 $diynav
 26.                                         <!--{/if}-->
 27.                                 </p>
 28.                         </p>
 29.                 </p>

复制代码

如果最顶部的10px空隙也需要去掉的话,修改template/default/common/common.css第587行:

 1. #hd .wp { padding: 10px 0 0; }

复制代码

修改为:

 1. #hd .wp { padding: 0px}

复制代码

然后去后台点击界面,风格管理,更新CSS缓存即可。
以上修改会导致无法diy,可以加在如图位置:

修改方法:template/default/common/header_userstatus.htm 搜索

 1. <span class="pipe">|</span><a href="home.php?mod=spacecp&ac=usergroup" id="g_upmine" class="showmenu" onmouseover="d
 2. elayShow(this, showUpgradeinfo)">{lang usergroup}: $_G[group][grouptitle]<!--{if $_G[member]["freeze"]}--><span class="xi1">({lang f
 3. reeze})</span><!--{/if}--></a>
 4.         </p>

复制代码

修改为:

 1. <span class="pipe">|</span><a href="home.php?mod=spacecp&ac=usergroup" id="g_upmine" class="showmenu" onmouseover="d
 2. elayShow(this, showUpgradeinfo)">{lang usergroup}: $_G[group][grouptitle]<!--{if $_G[member]["freeze"]}--><span class="xi1">({lang f
 3. reeze})</span><!--{/if}--></a>
 4.              $diynav
 5.         </p>

复制代码

温馨提示:在有许多的精品 DZ模板 ,如果你有需要,那么赶快去下载吧!


discuz教程:如何去掉论坛顶部的“设为首页”灰色那栏 discuz教程
http://www.yuedudg.cn/article/1033621.html

 

友情链接
zblog之家 帝国cms常识 discuz经验网
wp之家 ecshop经验网 织梦之家
phpcms之家 cms综合网


Tags: cms教程 discuz教程


手机浏览本文

discuz教程:如何去掉论坛顶部的“设为首页”灰色那栏 discuz教程

discuz教程:如何去掉论坛顶部的“设为首页”灰色那栏 discuz教程

站内推荐

网站分类

标签列表

关于我们
文章内容来源互联网仅供参考,如果还有疑问请联系我们!我们将竭力帮您解决您的问题
联系我们:

QQ: 397423577 

email:397423577@qq.com

微信:ganenboy